Problém navštevovania novej omše

I. Vstupné úvahy: Rozlíšenie medzi objektívnym stavom vecí a subjektívnym stavom veriacich

Skôr, než pristúpime k podrobnému skúmaniu otázky účasti na Novus Ordo Missae, musíme vykonať rozlíšenie medzi objektívnym stavom predmetného javu a subjektívnou situáciou, v ktorej sa daná osoba môže nachádzať.

Objektívny stav prihliada k podstate problému, k samotnému javu, bez toho, aby prechádzal do konkrétnych okolností, v ktorých sa človek môže nachádzať, alebo k schopnostiam jeho intelektuálneho poznania a chápania

Arcibiskup Lefebvre: Je potrebné vybrať si

Narážky abp. Lefebvra na tzv. spoločenstvá Ecclesia Dei, ktoré prijali kompromis s neomodernistickým Rímom

(...)To isté som povedal pápežovi Pavlovi VI. Skutočne ste nútený si vybrať Vaša Svätosť. Ku komu je potrebné sa obrátiť? K predchodcom, ktorí potvrdzovali učenie Cirkvi alebo ísť za novotami Druhého vatikánskeho koncilu potvrdenými Vami Svätosť?

„Och, tu nie je potreba hovoriť o teológii", odpovedal mi.

Neslávny koniec kolaboranta – niekoľko slov o tzv. spoločenstvách Ecclesia Dei

Úryvok z komentára P. Szymona Bańku FSSPX k Spoločnému komuniké generálnych predstavených tzv. tradičných inštitútov (český preklad tu). V texte je zachovaný charakter hovoreného slova.

(...)Podpisy predstavených pod daným komuniké svedčia o ich zmýšľaní. Teoreticky by si bolo možné myslieť, že ide o akýsi záchranný úskok, ale tak či tak, ak sa človek pod niečo podpíše, znamená to, že súhlasí s danými tvrdeniami. Ukazuje to, že tieto tzv. tradičné inštitúty nie sú tradičné, že títo predstavení sú v skutočnosti iba estétmi, pokoncilovými ľuďmi, ľuďmi, ktorí plne akceptujú nové

Digitálne nebezpečenstvo

Milí veriaci, priatelia a dobrodinci!

To, čo sme sa naučili v dobe pôstnej, to teraz chceme uskutočňovať, pretože náš Pán premohol smrť a veci čisto pozemské. „Quae sursum sunt sapite – myslite na to, čo je hore“ (Kol 3,2). – Tieto slová sa Cirkev modlí v posvätnom ofíciu počas veľkonočnej doby každý deň. A nám všetkým sa týmto veľkonočným heslom pripomína, že máme správne zaobchádzať so stvorenými vecami. Tie sú tu k tomu, aby nám pomáhali, a nie aby nám bránili, dosiahnuť vyšší cieľ, pre ktorý sme boli stvorení. Musíme teda rozhodne opustiť pozemské veci,

List generálneho predstaveného Bratstva sv. Pia X. po zverejnení motu proprio Traditionis custodes

Drahí členovia a priatelia Bratstva sv. Pia X! 
 
Motu proprio Traditionis custodes a jeho sprievodný list spôsobili hlboký rozruch v takzvanom tradicionalistickom svete. Logicky možno dospieť k záveru, že éra hermeneutiky kontinuity s jej nejednoznačnosťami, ilúziami a márnym úsilím skončila dramatickým spôsobom, preškrtnutá jediným ťahom pera. Tieto rozhodné kroky sa priamo netýkajú Bratstva svätého Pia X., ale mali by nám poskytnúť príležitosť na hlbokú reflexiu. S odstupom by sme si mali položiť otázku, ktorá je zároveň nová aj stará: prečo je po päťdesiatich rokoch

P. Konstantyn Najmowicz FSSPX: Katolícka omša je svetlom, ktoré premieňa ľudí (kázeň)

Drahí veriaci, človek je bytím, ktoré bez Boha existovať nemôže. Jednak v biologickom, ale aj v duchovnom zmysle. A preto nemáme inú voľbu, musíme žiť takým spôsobom, aby sme konali zhodne s Božou vôľou. Boh samozrejme udržiava aj bytie hriešnika, aj zatvrdilého hriešnika, ale taký zatvrdilý hriešnik, ktorý dostal biologický život, nemá život milosti v žiadnom momente svojej existencie. A keď sa mu skončí pozemský život, bude musieť prejsť do strašnej večnosti, teda do večného zatratenia.