Jediný spôsob ako prekaziť nový svetový poriadok a veľký reset (kázeň)

Napriek rôznym divadlám, ktoré sú nám servírované už vyše dvoch rokov, aby odvracali našu pozornosť od toho, čo je pravdivé a podstatné, čo sa skutočne deje vo svete, už pravdepodobne nikto nie je schopný poprieť, že to, čo sa rozhodli uskutočniť mocní tohto sveta, aby ešte zväčšili svoje majetky, sa stalo našim údelom. Skutočne vidíme, že pred našimi očami je zavádzaný nový svetový poriadok, nový spôsob usporiadania sveta.

Akú to má súvislosť s naším duchovným životom, s Kristovým evanjeliom a s tým, čo učí Kristova Cirkev? Dnešné evanjelium a epištola nám dokonale odpovedajú na túto otázku.

Prvé Božie prikázanie

1. Ako znie prvé Božie prikázanie?

Prvé Božie prikázanie znie takto: „Ja som Pán, Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.“

 „Neučiníš si obrazu, ani nijakého podobenstva z toho, čo je na nebi, ani čo je na zemi, ani čo je na vodách... nebudeš sa im klaňať, ani ich ctiť. Ja som Pán, Boh tvoj!“ (Exod. 20, 3-5) 

 2. Čo žiada Boh v prvom prikázaní? 

Boh v prvom svojom prikázaní žiada našu vnútornú a vonkajšiu úctu.

Tradičná katolícka doktrína o bratskom napomenutí (katechéza)

Bratské napomenutie je jedným zo skutkov lásky k blížnemu. Sv. Tomáš Akvinský pojednáva o bratskom napomenutí vo ôsmych otázkach, skrze ktoré nám jasne ukazuje, v čom toto napomenutie spočíva. Je to dôležitá náuka aj preto, lebo sa v našich kruhoch často stretáme s nadmernou horlivosťou v tejto veci, čo je niekedy, žiaľ, až zlé. Najzaujímavejšie je, že možno o tom hovoriť dokonca aj v kázňach, ale osoby, ktoré sú charakteristické nadmernou horlivosťou, si myslia, že práve ich sa to netýka. Preto tomu, prosím, venujme pozornosť, nech každý preskúma vo svojom svedomí, či skutočne nemá problém s nadmernou horlivosťou v tejto veci, pretože tým možno niekomu aj značne uškodiť a v mene lásky mu vykonať krivdu.