Jediný spôsob ako prekaziť nový svetový poriadok a veľký reset (kázeň)

Napriek rôznym divadlám, ktoré sú nám servírované už vyše dvoch rokov, aby odvracali našu pozornosť od toho, čo je pravdivé a podstatné, čo sa skutočne deje vo svete, už pravdepodobne nikto nie je schopný poprieť, že to, čo sa rozhodli uskutočniť mocní tohto sveta, aby ešte zväčšili svoje majetky, sa stalo našim údelom. Skutočne vidíme, že pred našimi očami je zavádzaný nový svetový poriadok, nový spôsob usporiadania sveta.

Akú to má súvislosť s naším duchovným životom, s Kristovým evanjeliom a s tým, čo učí Kristova Cirkev? Dnešné evanjelium a epištola nám dokonale odpovedajú na túto otázku. Dokonale nám odpovedajú na otázku, čo má spoločné s evanjeliom, resp. s anti-evanjeliom ten takzvaný veľký reset, ktorý už prebieha a pravdepodobne sa tak skoro nezastaví, ak Pán Boh nezasiahne. 

Nie je tajomstvom, že od kedy sa na tejto zemi objavili ľudia, začali proti sebe bojovať dva tábory o získanie jednej vlády nad celým svetom. Tábor tých, ktorí patria Pánu Bohu a tábor tých, ktorí Pánom Bohom pohŕdajú. Jedine a výlučne toto sa dnes deje pred našimi očami. Jedine a výlučne toto je predmetom všetkých konfliktov, ktoré sa odohrali na zemi a ktoré sa do konca sveta ešte odohrajú. 

To, čo píše sv. Pavol, jasným spôsobom podsúva a vysvetľuje, na základe čoho konkrétny človek patrí do toho, či oného tábora. Sv. Pavol hovorí o zákone ducha a zákone tela. Zákon ducha nie je nič iné ako zákon evanjelia, ktorý nám dal náš Pán Ježiš Kristus. Zákonom tela a s ním súvisiacimi prehreškami sa zase riadi slobodomurárstvo, o ktorom je u nás snaha hovoriť ako o konšpiračnej teórii proti tomu, čo sa deje na západe. Zákonom tela sa riadia aj komunisti, marxisti a všetci tí, ktorí pred našimi očami zavádzajú totalitný nový svetový poriadok. 

O tom, ktorý tábor my podporujeme, nerozhodujú naše deklarácie. O tom, ktorý tábor podporujeme a na ktorú budovu prikladáme tehly, či na svätyňu Kristovu alebo diablovu, absolútne nerozhodujú naše deklarácie, vyjadrenia, ani to, či sme zapísaní v krstnej matrike, ale to, ako sa správame a čo robíme. Pretože ako Kristovo kráľovstvo, tak aj kráľovstvo neprávosti sa podporuje konkrétnymi skutkami a nie iba deklaráciami. 

Sv. Pavol jasne hovorí, aká je ústava kráľovstva temnosti: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nehanebnosť, modloslužobníctvo, čary, nepriateľstvá, sváry, nenávisť, hnev, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, vraždy, opilstvo, obžerstvo a im podobné. Nie je niečo z toho náhodou aj obsahom spytovania svedomia každého z nás? Nie je to náhodou zoznam hriechov, pod ktorý by sme sa aj my mohli podpísať, s ktorým prichádzame, prosiac o rozhrešenie, k sv. spovedi? A ak je, tak beda nám, pretože potom aj my pomáhame veľkému resetu, novému svetovému poriadku a súčasnému totalitarizmu, tak ako aj niektorí katolíci pred nami pomáhali komunizmu, veľkej (anti)francúzskej revolúcii, slobodomurárstvu atď. Nie slová a deklarácie, ale naše konkrétne skutky! Kto koná podľa zákona tela, ako hovorí sv. Pavol, kto koná podľa diabolského anti-evanjelia, ten je, žiaľ, diablovým sluhom, aj keby sedel v prvom rade na nedeľnej sv. omši. 

Nie deklarácie, ale skutky! Ako je to v našom živote? Nie sme iba na úrovni deklarácií? Hoci sa aj nazývame tradičnými katolíkmi, hoci sa aj považujeme za posledných mohykánov, posledných spravodlivých, ktorí bránia Kristovu Cirkev, tak, žiaľ, veľmi často sa aktívne aj pasívne pričiňujeme o nové kráľovstvo antikrista, o ten „nový raj“, o ktorom hovorí slobodomurárstvo a už 300 rokov naň pripravuje ľudstvo. 

Našou úlohou je, ak chceme zastaviť to, čo sa teraz deje vo svete, pravý život podľa evanjelia a podľa zákona ducha. Možno niekoho z nás odrádzajú prikázania vo forme zákazov. Oveľa efektívnejšie na nás pôsobí pozitívny zákon, ktorý nás bude mobilizovať k veľkým skutkom. A tým je práve ovocie Ducha Svätého, ktoré menuje sv. Pavol. Na jednej strane je to totiž konkrétne pôsobenie Ducha Svätého v nás, ovocie, ako hovorí aj sv. Tomáš. Preto nazýva sv. Pavol týchto dvanásť účinkov, dvanásť cností, ovocím, pretože ovocie je niečo, čo už v sebe obsahuje určitý cieľ, istú dokonalosť, dobrú chuť, ktorú chceme zakúsiť. Na druhej strane možno toto ovocie dosiahnuť iba našim praktizovaním oných cností. 

Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrotivosť, zhovievavosť, miernosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota. Nie je to nič iné, ako pozitívne vyjadrenie desatora Božích prikázaní, ako Kristovo evanjelium v skratke. Nie je to nič iné ako veľký kódex veľkodušných ľudí – katolíkov, ktorý veľmi jasne obsahuje to, čo treba robiť, aby sme dosiahli spásu a aby sme mohli budovať Kristovo kráľovstvo už tu na zemi. Je to veľmi konkrétna cesta k dosiahnutiu dokonalosti. Nie nadarmo hovorí sv. Tomáš, že Duch Svätý prostredníctvom sv. Pavla menuje dvanásť účinkov, lebo nám chce dať pred oči určitú plnosť a dokonalosť. 

Týmto spôsobom sme schopní vybudovať Kristovu spoločnosť, kresťanskú spoločnosť. Týmto spôsobom sme schopní oddať sa službe Kristovi, pokiaľ budeme praktizovať týchto dvanásť cností, o ktorých hovorí sv. Pavol. Prvou a najdôležitejšou z nich, ktorá otvára cestu všetkým ostatným, bude vždy láska. Láska k Pánu Bohu. A čo je zaujímavé, ako správne poznamenáva sv. Tomáš Akvinský, z tejto lásky sa automaticky rodí radosť. Pretože keď vlastníme objekt našej lásky – Pána Boha, potom z toho nemôže plynúť nič iné ako radosť a veselosť z toho, že máme na dosah ruky to, po čom túžime, čo je naším cieľom. A ak máme dôvod na radosť, či nebudeme aj ľuďmi maximálne naplnenými pokojom, ktorý nemôže narušiť žiaden vonkajší alebo vnútorný nepokoj? 

Už len v týchto troch ovociach Ducha Svätého, v týchto troch skutkoch, ktoré sú vzorom toho, čo chce od nás náš Pán Ježiš Kristus, nachádzame recept voči tomu, čo sa deje vo svete. Nemožno slúžiť dvom pánom, hovorí Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu. Preto z toho musíme vyvodiť záver, že ak budeme slúžiť Pánu Ježišovi so všetkými dôsledkami, potom z povahy veci nebudeme ani v najmenšom stupni prispievať k službe diablovi a k vytváraniu oného nového poriadku, nového veľkého resetu, o ktorom s veľkým zaľúbením hovoria mocní tohto sveta. 

Dvanásť ovocí Ducha Svätého určite nevyčerpáva všetky kresťanské cnosti, o ktorých nás učí náš Spasiteľ v evanjelu, ale je to bezpochyby istý prostriedok k zastaveniu tej vlny bezbožnosti, ktorá pred našimi očami naberá na sile. Ona sama od seba neoslabne. Treba nám silných, presvedčených a aktívnych katolíkov, ktorí budú žiť týmito cnosťami. Jedine týmto spôsobom aktívne zastavíme pôsobenie diabla, nášho protivníka, ktorému vo svete slúžia všetci tí jeho sluhovia. Jedine týmto spôsobom môžeme zvrátiť beh dejín. Jedine týmto spôsobom si môžeme byť istí, že sa nám týmto svetom podarí v radosti, hoc nie nevyhnutne bez utrpenia, prejsť do večnosti. Preto sa o to musíme snažiť, aby sme od tejto chvíle s celou silou budovali dvanásť cností, ktoré sú zároveň vynikajúcim ovocím Ducha Svätého, Kristovho evanjelia a jeho príkladu, i najsvätejšej Panny Márie. 

Niet inej reálnejšej bojovnej metódy proti tomu, čo sa teraz deje vo svete. Niet inej reálnejšej bojovnej metódy proti tomuto totalitarizmu a zároveň niet istejšej garancie, že ak toto budeme robiť, tak sa splnia slová, ktoré hovorí náš Pán Ježiš Kristus v dnešnom evanjeliu. Pravý katolík v skutočnosti nemá dôvod, aby sa znepokojoval o svoj život, aby sa znepokojoval o to, či bude mať čo vložiť do úst, či si bude mať čo obliecť, či bude mať čo prihodiť do pece počas nasledujúcich zím. Ak slúžime Pánu Bohu, znemožňujeme rozvoj diablovho kráľovstva. 

Ak slúžime Kristovi, môžeme si byť istí, že neprikladáme ruku k tomu, čo sa deje vo svete a že náš Pán Ježiš Kristus splní prisľúbenie, ktoré nám všetkým dáva v dnešnom evanjeliu. „To všetko vyhľadávajú pohania. Váš Otec vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá.“ 

Prepis kázne P. Jakuba Wawrzyna FSSPX zo 14. nedeľe po Turícach, 11. septembra 2022. 

Zdroj: Tradycja Bielsko-Biala (YT)